Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

UPOZORNĚNÍ / ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

24. 7. 2020

Milí rodiče,
z důvodů rostoucích nákladů na nákup potravin se od 1.8.2020 navyšuje v naší školní jídelně cena obědů o 2,-Kč.
Pravidelné měsíční platby za stravné tedy budou činit:

Žáci : 7 - 10 let 23,- ( 483,- )
11 - 14 let 25,- (525,- )
15 a více let 27,- ( 567,- )

Zaměstnanci: 27,-
Cizí strávníci : 69,-


Vedoucí jídelny

Kejíková

Vážení rodiče,

28. 6. 2020

děkujeme Vám za spolupráci, trpělivost a pochopení při distančním vzdělávání v předcházejícím období a přejeme Vám i Vašim dětem pohodové prázdniny.
Mgr. A. Antl

Vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020 se bude vydávat v úterý 30. června 2020 v době od 8.00 - 8.30 hod. v budově školy. Žáci, kteří pokračovali v domácím vzdělávání, si s sebou přinesou Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Vedení školy

16. 6. 2020

Škola na dálku se čtvrťáky

16. 6. 2020

Stalo se to ze dne na den a přišly otázky: Jak učit? Co učit? Vyplňovat pracovní sešity, nebo myslet na věci, které jsou důležité, a přitom na ně často ve škole nemáme čas? Jak využít toho, že jsou děti doma a mohou k učení využít vybavení domácnosti? A že v neposlední řadě nejsou samy, ale mají vedle sebe rodiče s jejich životními zkušenostmi? Zkusili jsme to takto: Učíme se jednotky hmotnosti? – Něco doma uvař či upeč, používej kuchyňskou váhu! Učíme se o Slovanech? – Vytvoř slovanské obydlí nebo některého z pohanských bohů! Učíme se o rostlinách? – Vylisuj vzorky rostlin a vyrob herbář! Učíme se o středověku? – Vydej se na Hradisko, pokřti Cyrila a Metoděje a podepiš se hlaholicí! Musíme si psát maily? – Nauč se je psát, posílat, přikládat přílohy! Musíme si spolu povídat přes Skype? – Nestyď se, zapni kameru a zvuk a jedeme! Mají maminky svátek? – Vyrob dáreček a udělej radost! Hrajeme si rádi na počítači? – Rozjeď závodničky poháněné násobilkou! ……………………………… Všechny to stálo velké úsilí, to jistě. Rodičům a prarodičům patří velký dík, že věnovali svým dětem čas a nějaký ten kyblíček nervů, za trpělivost s technikou. Mám ale pocit, že naše práce měla smysl.

Jana Skřičková

Školní družina

3. 6. 2020

Městys Svitávka ve spolupráci se ZŠ Svitávka nabízí prázdninový provoz školní družiny pro žáky 1. - 4. třídy. V případě zájmu vyplňte formulář na stránkách městyse: www.mestys-svitavka.cz.

Informace o dobrovolném nástupu žáků II. stupně do škol od 8. 6. 2020

28. 5. 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Školní jídelna bude v provozu za specifických podmínek.

V případě zájmu o školní stravování se žáci nahlásí u vedoucí ŠJ do 5. 6. 2020.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Organizace vzdělávacích aktivit pro 6. – 8. ročník:

Rozvrh konzultací: 6. ročník – úterý, čtvrtek

7. ročník – úterý, čtvrtek

8. ročník – pondělí, středa

Časový rozvrh konzultací: 9.00 – 12.35

Obsah konzultací: shrnutí a opakování učiva

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Zákonný zástupce žáků 2. stupně je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 5. 6. 2020 do 12.00 hodin.

Čestné prohlášení
Svitávka 28. 5. 2020 Mgr. Aleš Antl

ředitel školyInformace o výukových skupinách

26. 5. 2020

Celkem se přihlásilo k pravidelné výuce 73 žáků z celkových 130 žáků 1. stupně, tj. 56%. Z celkového počtu 5 tříd 1. stupně jsme vytvořili 8 výukových skupin. Dopolední výuka je zajištěna téměř ve všech případech třídními učiteli, odpolední aktivity realizují vychovatelky ŠD. Do školy od 11. 5. dochází 9 žáků 9. ročníku, tj. 64% z celkového počtu. Pro tyto žáky jsou zajištěny pravidelné dopolední konzultace v ČJ a M 3x týdně v době od 8.00 do 11.00 hodin. Celkem je ve škole 9 výukových skupin s 82 žáky. Přihlášení žáci mají zajištěno stravování ve školní jídelně za dodržení hygienických opatření. Distanční vzdělávání žáků, kteří se neúčastní prezenční výuky, pokračuje v nezměněné podobě.

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 25.5.2020

25. 5. 2020

- Přihlášená skupina je neměnná

- Po dobu trvání mimořádných opatření se nepřijímají odhlášky z obědů,pouze v případě nemoci

- Skupiny budou v počtu max.15 žáků + pedagog

- Strávníci vstupují do ŠJ v rouškách

- Při vstupu do ŠJ si strávníci umyjí ruce dezinf.mýdlem,dezinfekcí

- Dodržují rozestupy 2m(vyznačeno páskou)

- U výdeje žák obdrží příbor,nápoj,jídlo

- Při konzumaci musí strávník dodržet rozestup 2m,minimálně 1,5m

- Při konzumaci jídla si sundají roušku a vloží do svého igel.sáčku

- Při odchodu z jídelny si roušku nasadí a umyjí ruce mýdlem

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

4. 5. 2020

Cesta do školy a ze školyPři cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:


Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).


Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.


Příchod ke škole a pohyb před školou


Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:


Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu


Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.


 


Vstup do budovy školyVstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.


Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.


Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.


Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.


Školní jídelna bude v provozu za specifických podmínek.Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:


písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, apísemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.


Organizace vzdělávacích aktivit:


Provozní doba školy: 8.00 – 11.30


Školní družina: - ranní družina není poskytována                              odpolední družina od 11.30 – 16.00 (pouze pro 1. třídu)Skupiny žáků 1. stupně:


Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.


Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.


Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. 


Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020:


Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.


Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.


Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah: pondělí, středa, pátek: 8.00 – 11.30.


Čestné prohlášení

Zveřejňujeme novou vyhlášku MŠMT č. 211/2020 k hodnocení žáků za 2. pololetí a metodiku, podle které budou učitelé postupovat při závěrečném hodnocení školního roku 2019/2020.

4. 5. 2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Rozeslána dne: 27. dubna 2020

Datum účinnosti od: 27. dubna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.

(4) Odstavec 1 se použije přiměřeně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

§ 2

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

§ 3

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo

koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem "nehodnocen(a)", nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo "prospěl(a)", nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. (2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo "prospěl(a)", nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

§ 4

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r

Upozornění !!!Úřední hodiny školy během prázdnin: pondělí 8.00 - 10.00 hodin.