Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021:

14. 9. 2021

• platnost mimořádného opatření MZ ČR upravující provoz škol končí k 10. 9. 2021
• od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost screeningového testování žáků
• MŠMT upozorňuje, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby
• pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky.

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021:

9. 9. 2021

¨- platnost Mimořádného opatření MZ ČR upravující provoz škol a školských zařízení končí k 10. 9. 2021
- od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků

A. Antl - ŘŠ

Sběr starého papíru

9. 9. 2021

Žáci Základní školy ve Svitávce provedou ve středu
15. 9. 2021 sběr starého papíru od 13.00 do 15.00 hodin.

Žádáme spoluobčany, aby sběr dopravili do školy, nebo ho ve svázané formě nachystali před své domy.

Děkují a na spolupráci se těší žáci základní školy.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2021

30. 8. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 16. 8. 2021 bylo vydáno následující:
 od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 je omezen vstup třetích osob do školy
 zákonní zástupci žáků 1. ročníku mohou doprovodit své děti 1. září do školy pouze s ochranou dýchacích cest a mohou se zúčastnit testování žáků
 vstup do školy všech osob pouze s ochranou dýchacích cest
 screeningové testování žáků RAT testy (samoodběr) 3x po sobě: 1. září (2. – 9. třída),
2. září (1. třída)
6. a 9. září (1. – 9. třída)
 pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci zúčastnit prezenční výuky pouze za použití ochrany dýchacích cest (respirátor nebo rouška) po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání
 testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 provoz školních jídelen pokračuje ve stávajícím režimu
 školní družina pokračuje také ve stávajícím režimu

Zahájení školního roku

30. 8. 2021

Ředitelství Základní školy ve Svitávce oznamuje všem žákům a rodičům, že školní rok 2021 – 2022 bude slavnostně zahájen dne
1. září 2021 v 8:00 hodin v budově školy.
Délka vyučování 8.00 – 9.00 hod.

Žáci si přinesou psací potřeby, zápisník a přezůvky.Vedení ZŠ Svitávka

ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE

4. 8. 2021

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDOU K VYZVEDNUTÍ

V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY U VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

V OBDOBÍ OD 18. 8. 2021 DO 31.8.2021 VŽDY OD 8:00 hod. DO 10:00

PLATBA STRAVNÉHO

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY

-- ORGANIZACE ŠKOLY – ŠKOLNÍ JÍDELNA --

----------------------------------------------------------------------

Trvalý příkaz – při platbě TP musí být obědy uhrazeny do 25 dne v měsíci na účet školy.

Částka 550,- Kč / žák

Variabilní symbol : vyžádat v kanceláři ŠJ

Popis platby: jméno žáka

Platba vždy měsíc dopředu ( v srpnu na září atd.)

Inkasní platba – bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu na účet.

Ve své bance je třeba zřídit ,,svolení k inkasu,,

ve prospěch účtu školy 86 – 1159530227/0100

Limit pro inkasní srážku bude 550,-Kč (týká se pouze žáků )

Variabilní symbol : vyžádat v kanceláři ŠJ

Rodič odevzdá v kanceláři ŠJ svolení k inkasu nebo zašle

na e-mailovou adresu : sjkejikova@seznam.cz

První zálohová platba je vyšší ( 550,-Kč ),sráží se v měsíci srpnu.

Další platba bude v měsíci říjnu za září. Budou sraženy již pouze

odebrané obědy.

Hotovostní platba – provádí se v kanceláři ŠJ od 1 dne v měsíci do 20 dne v měsíci

Vážení rodiče,

28. 6. 2021

děkujeme Vám za spolupráci při distanční výuce v letošním mimořádném roce a přejeme Vám hezkou dovolenou.
A. Antl - ŘŠ

Branné cvičení

25. 6. 2021

Na naší škole proběhlo letos branné cvičení ve čtvrtek dne 17.5. Během celého dopoledne čekala na žáky zajímavá trasa vyznačená fáborky vedoucí podél potoka Semíče směrem k Míchovu a spousta úkolů na jednotlivých stanovištích. Děti měřily své síly jak ve znalostech, tak dovednostech. Na jednotlivých stanovištích je čekaly tyto úkoly- zdravověda, dopravní výchova, hod na cíl, IZS a jeho složky, poznávání fauny a flóry, skákání v pytli a střelba ze vzduchovky. Každé družstvo složené ze žáků různých tříd získávalo na jednotlivých stanovištích body a dále se jim započítával čas, na stanovištích pomáhali pedagogům a panu školníkovi žáci deváté třídy. První tři družstva čekala sladká odměna.

Cvičení se vydařilo, děti měly možnost strávit dopoledne v krásné přírodě vonící senem a bezem ve společnosti svých kamarádů, zažít spoustu legrace, dobrodružství při hledání správné cesty k cíli a zároveň si vzájemně pomáhat, podpořit se a hlavně se fyzicky zocelit.

Mgr. Hana Kroupová

Vážení rodiče,

22. 6. 2021

informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná v úterý 29. 6. 2021 od 16.00 v přírodní učebně na školním dvoře. Vstup na školní dvůr přes hnědou bránu.
Mgr. J. Skřičková - třídní učitelka
Mgr. A. Antl - ředitel školy

Výsledky voleb zástupců zákonných zástupců do školské rady ZŠ Svitávka

16. 6. 2021

V pondělí 14. 6. 2021 se uskutečnily volby zástupců do školské rady, kam se přihlásili tito rodiče:

p. Lucie Aronová

p. Alžběta Dvořáčková

p. Marcela Dyčková

p. Tereza Hrudková

p. Jaroslav Kuben

p. Monika Školná

Celkem se voleb zúčastnilo 80 rodičů, kteří odvolili s těmito výsledky:

p. Lucie Aronová byla zvolena 60 hlasy

p. Marcela Dyčková byla zvolena 59 hlasy

p. Tereza Hrudková získala 15 hlasů

p. Alžběta Dvořáčková získala 11 hlasů

p. Jaroslav Kuben získal 11 hlasů

p. Monika Školná získala 4 hlasy

Blahopřejeme paní L. Aronové a M. Dyčkové a těšíme se na spolupráci.

A. Antl - ŘŠ

Upozornění !!!Školní rok 2021/2021 bude slavnostně zahájen 1. září 2021 v 8.00 hodin ve škole.