Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Ředitelské volno

23. 9. 2020

Na pátek 25. září 2020 vyhlašuji ředitelské volno z organizačních důvodů.
A. Antl - ŘŠ

Od čtvrtka 10.9.2020 všichni žáci musí mít do školy povinně 2 ochranné roušky.

9. 9. 2020

Obecné informace k provozu školy

19. 8. 2020

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, skupinách.

Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve veřejných prostorách (škola).

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen s vyjímkou zákonných zástupců žáků 1. třídy a v odůvodněných případech.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, bude-li toto vyhlášeno.

Školní stravování bude zajištěno bez omezení za zvýšených hygienických podmínek.

Školní družina bude mít provoz bez omezení.

Svitávka 18. 8. 2020 …………………………

Mgr. Aleš Antl - ŘŠ

Zahájení školního roku

19. 8. 2020

UPOZORNĚNÍ / ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

24. 7. 2020

Milí rodiče,
z důvodů rostoucích nákladů na nákup potravin se od 1.8.2020 navyšuje v naší školní jídelně cena obědů o 2,-Kč.
Pravidelné měsíční platby za stravné tedy budou činit:

Žáci : 7 - 10 let 23,- ( 483,- )
11 - 14 let 25,- (525,- )
15 a více let 27,- ( 567,- )

Zaměstnanci: 27,-
Cizí strávníci : 69,-


Vedoucí jídelny

Kejíková

Vážení rodiče,

28. 6. 2020

děkujeme Vám za spolupráci, trpělivost a pochopení při distančním vzdělávání v předcházejícím období a přejeme Vám i Vašim dětem pohodové prázdniny.
Mgr. A. Antl

Vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020 se bude vydávat v úterý 30. června 2020 v době od 8.00 - 8.30 hod. v budově školy. Žáci, kteří pokračovali v domácím vzdělávání, si s sebou přinesou Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Vedení školy

16. 6. 2020

Škola na dálku se čtvrťáky

16. 6. 2020

Stalo se to ze dne na den a přišly otázky: Jak učit? Co učit? Vyplňovat pracovní sešity, nebo myslet na věci, které jsou důležité, a přitom na ně často ve škole nemáme čas? Jak využít toho, že jsou děti doma a mohou k učení využít vybavení domácnosti? A že v neposlední řadě nejsou samy, ale mají vedle sebe rodiče s jejich životními zkušenostmi? Zkusili jsme to takto: Učíme se jednotky hmotnosti? – Něco doma uvař či upeč, používej kuchyňskou váhu! Učíme se o Slovanech? – Vytvoř slovanské obydlí nebo některého z pohanských bohů! Učíme se o rostlinách? – Vylisuj vzorky rostlin a vyrob herbář! Učíme se o středověku? – Vydej se na Hradisko, pokřti Cyrila a Metoděje a podepiš se hlaholicí! Musíme si psát maily? – Nauč se je psát, posílat, přikládat přílohy! Musíme si spolu povídat přes Skype? – Nestyď se, zapni kameru a zvuk a jedeme! Mají maminky svátek? – Vyrob dáreček a udělej radost! Hrajeme si rádi na počítači? – Rozjeď závodničky poháněné násobilkou! ……………………………… Všechny to stálo velké úsilí, to jistě. Rodičům a prarodičům patří velký dík, že věnovali svým dětem čas a nějaký ten kyblíček nervů, za trpělivost s technikou. Mám ale pocit, že naše práce měla smysl.

Jana Skřičková

Školní družina

3. 6. 2020

Městys Svitávka ve spolupráci se ZŠ Svitávka nabízí prázdninový provoz školní družiny pro žáky 1. - 4. třídy. V případě zájmu vyplňte formulář na stránkách městyse: www.mestys-svitavka.cz.

Informace o dobrovolném nástupu žáků II. stupně do škol od 8. 6. 2020

28. 5. 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Školní jídelna bude v provozu za specifických podmínek.

V případě zájmu o školní stravování se žáci nahlásí u vedoucí ŠJ do 5. 6. 2020.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Organizace vzdělávacích aktivit pro 6. – 8. ročník:

Rozvrh konzultací: 6. ročník – úterý, čtvrtek

7. ročník – úterý, čtvrtek

8. ročník – pondělí, středa

Časový rozvrh konzultací: 9.00 – 12.35

Obsah konzultací: shrnutí a opakování učiva

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Zákonný zástupce žáků 2. stupně je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 5. 6. 2020 do 12.00 hodin.

Čestné prohlášení
Svitávka 28. 5. 2020 Mgr. Aleš Antl

ředitel školyUpozornění !!!Na pátek 25. září 2020 vyhlašuji ředitelské volno z organizačních důvodů. A. Antl - ŘŠ